Press release - CyBe Construction Florida LLC — CyBe Construction Skip to main content

Press release – CyBe Construction Florida LLC

18-01-2023
| Press release | 4 min read
Bridgett house
Dutch version below

Florida office opens to support North American growth in 2023

Dutch 3D concrete printing company, CyBe, has opened a company in Florida and is planning to build several housing projects in the United States. Founded in 2013, CyBe Construction brings a decade of knowledge and experience from worldwide 3D concrete printing projects. CyBe’s North American branch will support the company’s growth in the coming years.


Berry Hendriks, founder and CEO of CyBe Construction, says, “We see excellent opportunities to expand our U.S. investments even further in the coming years and we are specifically focused on the country’s sustainable housing market. There, we see a strong demand for affordable (rental) housing, which seems to have only increased during Covid-19, heightened by the effects of climate changes.”

 

Knowledge and experience in 3D concrete printing

CyBe Construction Florida LLC will be led by Florida native James Light. James has been involved in 3D concrete printing for the past 6 years and successfully 3D printed the first permitted home in Florida in 2021 using a Cobod system. James has been a Certified Building Contractor in Florida since 2007 operating a small family construction company out of his hometown of Tallahassee, Florida. James brings industry knowledge and experience in integrating 3d printed structures into the mainstream construction processes. His passion for finding solutions for affordable housing coupled with a focus on innovative construction methods is in step with CyBe’s philosophy. “Berry and his CyBe team have a holistic approach to what is a very fragmented construction industry. Their priorities are what are so appealing to me as a builder in the industry and why I believe CyBe will have long term success. I am thrilled to be a part of his team and ready to get to work!”, said James Light.

 

Global housing crisis

CyBe will build relationships with American companies to help solve the country’s housing issues. CyBe’s three pillars — technology, process innovation, and social prosperity — work in tandem towards creating a better society. This unique combination of principles defines CyBe’s position in the construction industry and will be brought to the American market.


CyBe is one of the world market leaders in 3D concrete printing. 3D concrete printing allows companies to build faster in a more affordable and sustainable way, offering incredible value to the construction industry.
CyBe’s 3D concrete printing solution addresses the global housing crisis through automation and a new approach to materials. Their proprietary printable mortar cures in just 3 minutes, which enables the printers to operate at maximum efficiency. The company provides the full package: hardware, software, materials, service, designs, and 10-day training at any location. 

 

CyBe becomes an ASTM member  

CyBe has joined ASTM, helping to contribute to a more sustainable and transparent industry.

ASTM’s 12,000+ standards are referenced globally and help to improve the lives of millions every day. They ensure that materials and processes perform safely and efficiently, and they enable consumer confidence. 

 

Why 3D concrete printing? 

Future-focused companies in the construction industry have their sights set on 3D concrete printing. It’s an efficient method of building that minimizes materials and labor costs and maximizes production. Particularly in a housing shortage period, 3D concrete printers bring incredible value to the construction industry.


3D concrete printing is an ideal way to construct Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC). PPVC is a way of constructing completed and finished units in an off-site location and then installing them into place on-site. CyBe Construction’s PPVC system is uniquely developed for 3D concrete printing Gantry system and cuts traditional construction costs in half.

 

Experience in the construction industry

CyBe is the legacy of Hendriks Construction, a 100-year-old industry leader. Led by Berry Hendriks, CyBe’s cutting-edge 3D printing approach to construction warranted its own professional incorporation and in 2013, CyBe and CyBe Construction were established. Shortly after, the first 3D concrete printing hardware, software, and materials were developed for industrial use.


Both Hendriks and CyBe Construction share a vision for an improved society — this vision is in the DNA of the CyBe organization. For CyBe, this means enabling companies to build faster with less resources, producing affordable, sustainable, and ecologically durable constructions.


CyBe sells 3D concrete printers worldwide and is the main 3D printing contractor in the Netherlands. In addition to 3D concrete printers, CyBe produces high-quality proprietary tools including Chysel and Artysan software, CyBe Mortar, and the CyBe Lybrary learning platform. CyBe also offers design and engineering services to clients. This holistic approach simplifies the complex construction process and creates more efficient workflows. It allows companies to construct with 3D printing and benefit from faster and more sustainable production. 


CyBe Mortar is a stand-out in the 3D construction arena. Producing locally significantly lowers transportation costs and reduces CO
2 emissions by 32%. CyBe Mortar sets in only three minutes and achieves structural strength in one hour. This results in a fast and efficient printing process, reduced costs, and a sustainable outcome.

Download Media kit

Download here

Images and renders may be freely used by the media

Render front view
Floorplan Bridgett house
Nederlandse versie

Opening kantoor in Florida ter ondersteuning van Noord-Amerikaanse groei in 2023

Het Nederlandse 3D-betonprint bedrijf CyBe heeft een bedrijf geopend in Florida en is van plan verschillende woningbouwprojecten in de Verenigde Staten te bouwen door middel van 3D betonprinten. CyBe Construction, opgericht in 2013, brengt vele jaren aan kennis en ervaring mee van wereldwijde 3D-betonprint projecten. De Noord-Amerikaanse vestiging van CyBe zal de groei van het bedrijf de komende jaren ondersteunen.

Berry Hendriks, oprichter en CEO van CyBe Construction: “We zien uitstekende mogelijkheden om onze Amerikaanse investeringen de komende jaren nog verder uit te breiden en we richten ons specifiek op de duurzame woningmarkt van het land. Daar zien we een sterke vraag naar betaalbare (huur)woningen, die tijdens Covid-19 alleen maar lijkt te zijn toegenomen, versterkt door de effecten van klimaatveranderingen.”

 

Kennis en ervaring in 3D printen van beton

CyBe Construction Florida LLC zal worden geleid door de in Florida geboren en getogen James Light . James houdt zich al 6 jaar bezig met 3D-betonprinten en heeft in 2021 met succes het eerste toegestane huis in Florida 3D-geprint met behulp van een Cobod-systeem. James is sinds 2007 erkend aannemer in Florida en heeft een klein familiebouwbedrijf in zijn woonplaats Tallahassee, Florida. James brengt industrie kennis en ervaring in het integreren van 3D geprinte structuren in de reguliere bouwprocessen. Zijn passie voor het vinden van oplossingen voor betaalbare woningen in combinatie met een focus op innovatieve bouwmethoden sluit aan bij de filosofie van CyBe. “Berry en zijn CyBe team hebben een holistische benadering van wat een zeer gefragmenteerde bouwindustrie is. Hun prioriteiten zijn wat mij als bouwer in de sector zo aanspreekt en waarom ik geloof dat CyBe op lange termijn succesvol zal zijn. Ik vind het geweldig om deel uit te maken van zijn team en ben klaar om aan de slag te gaan!”, aldus James Light.

 

Wereldwijde huisvestingscrisis

CyBe zal relaties opbouwen met Amerikaanse bedrijven om de huisvestingsproblemen van het land te helpen oplossen. De drie pijlers van CyBe – technologie, procesinnovatie en sociale welvaart – werken samen aan een betere samenleving. Deze unieke combinatie van principes bepaalt de positie van CyBe in de bouwsector en zal naar de Amerikaanse markt worden gebracht.

CyBe is een van de wereldmarktleiders op het gebied van 3D-betonprinten. Met 3D-betonprinten kunnen bedrijven sneller bouwen op een meer betaalbare en duurzame manier, wat een ongelooflijke waarde biedt aan de bouwindustrie. CyBe’s 3D-betonprint oplossing pakt de wereldwijde huizencrisis aan door middel van automatisering en een nieuwe benadering van materialen. Hun eigen printbare mortel hardt uit in slechts 3 minuten, waardoor de printers op maximale efficiëntie kunnen werken. Het bedrijf levert het volledige pakket: hardware, software, materialen, service, architectonische ontwerpen en 10-daagse training op elke locatie. 

 

CyBe wordt lid van ASTM  

CyBe is lid geworden van ASTM (American Society for Testing and Materials) en draagt zo bij tot een meer duurzame en transparante industrie. Naar de meer dan 12.000 normen van ASTM wordt wereldwijd verwezen en ze helpen elke dag het leven van miljoenen mensen te verbeteren. Ze zorgen ervoor dat materialen en processen veilig en efficiënt werken en ze maken het vertrouwen van de consument mogelijk. 

 

Waarom 3D-beton printen? 

Toekomstgerichte bedrijven in de bouwsector hebben hun zinnen gezet op 3D-beton printen. Het is een efficiënte bouwmethode die de materiaal- en arbeidskosten minimaliseert en de productie maximaliseert. Vooral in een periode van woningnood bieden 3D-betonprinters een ongelooflijke waarde voor de bouwsector.

3D-betonprinten is een ideale manier om Prefab Volumetrisch Bouwen (PPVC – Prefabricated Prefinished Volumetric Construction) te bouwen. PPVC is een manier om complete en afgewerkte eenheden op een off-site locatie te bouwen en ze vervolgens ter plaatse te installeren. Het PPVC-systeem van CyBe Construction is uniek ontwikkeld voor 3D-betonprinten en halveert de traditionele bouwkosten.

 

Ervaring in de bouw

Onder leiding van Berry Hendriks, met een achtergrond in de bouwwereld vanuit het 100 jarige Hendriks Bouwbedrijf,  is CyBe in 2013 opgericht. Met een vooruitstrevende 3D print benadering voor de bouw. Kort daarna werden de eerste 3D beton printers – hardware, software en materialen ontwikkeld voor industrieel gebruik.

Zowel Hendriks als CyBe Construction delen een visie voor een verbeterde samenleving – deze visie zit in het DNA van de CyBe organisatie. Voor CyBe betekent dit bedrijven in staat stellen sneller te bouwen met minder middelen en betaalbare, duurzame en ecologisch verantwoorde constructies te produceren.

CyBe verkoopt wereldwijd 3D betonprinters en is de belangrijkste 3D printing aannemer in Nederland. Naast 3D betonprinters produceert CyBe hoogwaardige eigen tools waaronder Chysel en Artysan software, CyBe Mortar en het CyBe Lybrary leerplatform. CyBe biedt ook ontwerp- en engineering diensten aan klanten. Deze holistische aanpak vereenvoudigt het complexe bouwproces en creëert efficiëntere workflows. Het stelt bedrijven in staat te bouwen met 3D-printing en te profiteren van een snellere en duurzamere productie. 

CyBe Mortel is een opvallende verschijning in de 3D-bouwarena. Lokaal produceren verlaagt de transportkosten aanzienlijk en vermindert de CO2-uitstoot met 32%. CyBe Mortel verhardt in slechts drie minuten en bereikt structurele sterkte in een uur. Dit resulteert in een snel en efficiënt printproces, lagere kosten en een duurzaam resultaat.