Southern Hemisphere’s Largest Fully 3D Printed Building Completed — CyBe Construction Skip to main content

Southern Hemisphere’s Largest Fully 3D Printed Building Completed

17-11-2023
| Press release
Dutch version below

Southern Hemisphere’s Largest Fully 3D Printed Building Completed

10/11/2023: New Zealand’s leading 3D concrete printing company, QOROX, has successfully completed the Southern Hemisphere’s largest 3D printed building. Their advanced 3D concrete printing technology enabled them to complete the project more cost-effectively and sustainably. The CEO of QOROX sees 3D concrete printing as the next evolutionary step in the construction industry and intends to further advance this technology by entering the business of selling 3D concrete printers.

 

Southern Hemisphere’s Largest 3D Printed Building

New Zealand just got a new milestone: the largest 3D concrete printing building in the Southern Hemisphere. The print was carried out by QOROX, a Waikato-based 3D printing company that has been revolutionizing the Kiwi construction industry since 2018. The recently completed ‘Paremoremo House’ is also the first fully 3D-printed residential home in the Auckland suburb it was named after. The home was constructed using 3D printed concrete panels and, with a total area of 252m², will accommodate a family of four. By harnessing the design capabilities of 3D concrete printing, QOROX was able to bring to life a unique design that complements the site’s natural contours and serene setting. This distinctive design was crafted by the multi-award-winning Dorrington Atcheson Architects (DAA). QOROX’s CEO, Wafaey Swelim: “DAA provided an amazing design which enabled us to fully utilize the design capabilities of our 3D concrete printer and produce a strong, secure and warm home for the owners to enjoy for many generations to come. People who visit the home are so impressed by its calmness and warmth.”

 

Cheaper, More Sustainable, and Disaster-Proof

Besides its flexibility in design, QOROX’s 3D printing technology provided several other advantages for the construction of the Paremoremo House. Firstly, QOROX’s 3D printing technology enabled the construction to be carried out in a more sustainable manner. The home’s 63 panels, totaling an area of 360m², were printed using its own material that is 80% locally sourced. Before being installed on-site by QOROX and Senior Construction, the walls were printed in the prefabrication facility in Hamilton, ensuring optimal print conditions. Combining this with 3D concrete printing’s general environmental advantages, QOROX was able to achieve construction with 30% fewer emissions than traditional concrete builds.

 

Swelim added that the technology also enabled “the formation of wall cavities for insulation, plumbing and electrical wiring.” By incorporating these typically essential production processes, QOROX was able to save money on these additional production steps. The flexibility of 3D concrete printing also allowed the future owners of the Paremoremo House to add their personal touches without incurring additional costs. “It’s pretty cost effective, and you can get the geometric proportions and shapes that you would have to spend a lot of money to get if you did it in traditional concrete construction,” noted DAA director Tim Dorrington about the technique.

 

Lastly, the house is equipped perfectly to withstand New Zealand’s natural environment. The 3D printed walls provide excellent thermal mass quality, making it an exceptionally climate-resilient home. This quality allows the Paremoremo home to stay warm during the cold winter months. The house in Auckland was also built in a region prone to both flooding and earthquakes. By ingeniously applying 3D concrete printing, QOROX was able to build the home completely flood-proof, while also meeting the world’s highest standards of earthquake-proofing.

 

Driving the Next Evolution in Building

Wafaey Swelim believes that 3D printing is the next essential step for the construction industry to evolve. “3D printed concrete is the next evolution in building, and it’s happening right now, right here in New Zealand.” Besides carrying out 3D prints like clockwork, QOROX has recently started advancing the technology even further in New Zealand by entering the business of selling printers. The 3D construction company sources their hardware and software from the Dutch 3D-tech company CyBe Construction. By entering into a reseller agreement earlier this year, QOROX has officially become an authorized reseller of CyBe printers. This way, they can expand the evolution of 3D concrete printing in New Zealand even more effectively. With their recent achievement of the Southern Hemisphere’s largest 3D printed building and their efforts to advance 3DCP by utilizing and selling more CyBe printers, QOROX is ready to drive the next evolution in the New Zealand construction industry.

Video: The Paremoremo House’s Construction

Images and renders may be freely used by the media with the right accreditation

Nederlandse versie (Quotes zijn vrij vertaald uit het Engels)

Grootste Volledig 3D-Geprinte Gebouw Zuidelijk Halfrond Voltooid

10/11/2023: QOROX, het meest toonaangevende 3D-betonprintbedrijf in Nieuw-Zeeland, heeft met succes het grootste 3D-geprinte gebouw in het Zuidelijk Halfrond voltooid. Door hun geavanceerde 3D-betonprinttechnologie konden ze het project goedkoper en duurzamer voltooien. De CEO van QOROX ziet 3D-betonprinten als de volgende stap van de bouwindustrie en zet in om de technologie te bevorderen door 3D-betonprinters te verkopen.

 

Grootste 3D-Geprinte Gebouw in het Zuidelijk Halfrond

Nieuw-Zeeland heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: het grootste 3D-geprinte gebouw op het Zuidelijk Halfrond. De print werd uitgevoerd door QOROX, een 3D-printbedrijf gevestigd in Waikato dat al sinds 2018 bezig is met het revolutionairen van de Nieuw-Zeelandse bouwindustrie. In de gelijknamige buitenwijk van Auckland is het recent voltooide ‘Paremoremo House’ ook het eerste volledig 3D-geprinte woonhuis. Het huis werd gebouwd met behulp van 3D-geprinte betonnen panelen en zal met een totale oppervlakte van 252 m² een gezin van vier huisvesten. Door gebruik te maken van de ontwerpmogelijkheden van 3D-betonprinten, kon QOROX een uniek ontwerp tot leven brengen dat past bij de natuurlijke contouren en rustige omgeving van de locatie. Het ontwerp is gemaakt door de prijswinnende Dorrington Atcheson Architects (DAA). De CEO van QOROX, Wafaey Swelim: “DAA leverde een geweldig ontwerp waarmee we de ontwerpmogelijkheden van onze 3D betonprinter maximaal konden gebruiken om een sterk, veilig en warm huis te maken voor vele generaties die komen gaan. Mensen die het huis bezoeken zijn onder de indruk van de rust en warmte ervan.”

 

Goedkoper, Duurzamer, en Bestand Tegen Rampen

Naast de flexibiliteit in ontwerp bood de 3D-printtechnologie van QOROX verschillende andere voordelen tijdens de bouw van het Paremoremo House. Allereest zorgde de 3D-printtechnologie van QOROX voor een duurzamere bouw. De 63 panelen van het huis, met een totale oppervlakte van 360 m², werden geprint met hun eigen materiaal dat voor 80% lokaal werd gewonnen. Voorafgaand aan de installatie door QOROX en Senior Construction, werden de muren geprint in de prefabricagehal in Hamilton. Hierdoor kon er geprint worden in optimale omstandigheden. De combinatie met de algemene voordelen van 3D-betonprinten op het gebied van duurzaamheid zorgde voor vermindering van uitstoot van wel 30% in vergelijking met de traditionele betonbouw.

 

Swelim voegde toe dat de technologie ook “de vorming van wandholtes voor isolatie, leidingen en elektrische bedrading” mogelijk maakte. Door deze normaal essentiële productieprocessen al tijdens het printen te verzorgen, kon QOROX geld besparen door deze stappen later over te slaan. De flexibiliteit van 3D-betonprinten stelde de toekomstige eigenaars van het Paremoremo House ook in staat om hun persoonlijke touch toe te voegen zonder extra kosten te maken. “Het is vrij kosteneffectief, en je kunt de geometrische verhoudingen en vormen krijgen die je veel geld zouden kosten als je het in traditionele betonconstructie zou doen,” merkte Tim Dorrington, directeur van DAA, op over de techniek.

 

Ten slotte is het huis perfect uitgerust voor zijn locatie. De 3D-geprinte muren bieden een uitstekende thermische massa, waardoor het een uitzonderlijk klimaatbestendig huis is. Deze muren stellen het Paremoremo huis in staat om warm te blijven tijdens de koude wintermaanden. Het huis in Auckland is ook gebouwd in een regio die gevoelig is voor zowel overstromingen als aardbevingen. Door het toepassen van 3D-betonprinten kon QOROX het huis volledig overstromingsbestendig bouwen en tegelijkertijd voldoen aan ‘s werelds hoogste normen voor aardbevingsbestendigheid.

 

De Volgende Evolutie in Bouwen Stimuleren

Wafaey Swelim gelooft dat 3D-printen de volgende stap is in de evolutie van de bouw. “3D-geprint beton is de volgende stap in de bouw, en het gebeurt hier in Nieuw-Zeeland nu al.” Naast het constant uitvoeren van 3D-prints is QOROX onlangs begonnen met het verder ontwikkelen van de technologie in Nieuw-Zeeland door zelf printers te gaan verkopen. Het 3D-bouwbedrijf verstrekt zijn hardware en software van het Nederlandse 3D-techbedrijf CyBe Construction. Door eerder dit jaar een wederverkoopovereenkomst aan te gaan, is QOROX officieel een geautoriseerde wederverkoper van CyBe-printers geworden. Op deze manier kunnen ze de evolutie van 3D-betonprinten in Nieuw-Zeeland nog effectiever uitbreiden. Met hun recente prestatie van het grootste 3D-geprinte gebouw op het zuidelijk halfrond en hun inspanningen om 3D-betonprinten verder te bevorderen door meer CyBe-printers te gebruiken en te verkopen, staat QOROX klaar om de volgende stap in de evolutie van de bouwsector van Nieuw-Zeeland te stimuleren.